Firms.bg
Търси

ДЕЯНА - НИКОЛАЙ ДАЕВ ЕТЕИК: 123068876, гр. Раднево, Раднево

Данни от Търговски Регистър

Статус
Активен
Последна промяна
4.11.2011 г.Виж история
Фирма/Наименование
ДЕЯНА - НИКОЛАЙ ДАЕВ ЕТ
Изписване на чужд език
DEIANA - NIKOLAI DAEV
Дата на регистрация
1992
Регистрация по ЗДДС

BG123068876 ( )

Седалище и адрес на управление
област Стара Загора, община Раднево, гр. Раднево, ул. МЛАДОСТ, №5, апартамент 8
Предмет на дейност
производство, изкупуване, заготовка, преработка и тьрговия с всички видове селскостопански производения от животински /без дивечови кожи/ и растителен произход. производство и тьрговия с цветя, изкупуване и продажбата им. производство на гьби, изкупуване и преработка. туристически услуги, барове, дискотеки, сладкарски, кухненска продукция, чай, кафе, сладолед, безалкохолни напитки, рекламна дейност /без кино и печат/ търговия на едро и дребно, търговско посредничество /сьобразно закона/, търговска дейност на комисионна основа, кинкалерия, галантерия, бижутерия /без благородни метали и скъпоценни камьни/, парфюмерия, облекла, бельо, плат, прежда, бутикова стока. услуги на населението, козметика, машинопис, ксерокс, сроителни и бояджииски услуги, хидроизолации, дърводелски, водопроводни, тапицерство, автосервизни и транспортни услуги, ел. монтьорски, стругаро шлосерски /без оръжие и боеприпаси/, ремонт на битова техника, радиотелевизионни, студио за аудио и видеозаписи. видеокасети под наем и продажбата им. откриване на фирмени магазини в страната и чужбина. извършване на всякакви стопански и търговски дейности с изключение на забранените сьс закон. тези дейности ще се ивършват както на вьтрешния, така и на международния пазар по ред и начин нормативно разрешени.
Физическо лице - търговец
николай иванов даев

Резюме

Фирма ДЕЯНА - НИКОЛАЙ ДАЕВ ЕТ (DEIANA - NIKOLAI DAEV) с ЕИК/ПИК 123068876 е основана на 1992 с правна форма Едноличен търговец или на кратко ЕТ. Седалището на компанията се намира на адрес област Стара Загора, община Раднево, гр. Раднево, ул. МЛАДОСТ, №5, апартамент 8. ДЕЯНА - НИКОЛАЙ ДАЕВ ЕТ е дерегистрана по ЗДДС на основание

История

 1. 25.06.2008 г.

  Регистрация на фирмата
  ДЕЯНА - НИКОЛАЙ ДАЕВ
 2. 26.06.2008 г.

  ДДС
  Регистрация на ДЗЛ, което е било регистрирано на друго основание - ДДС номер: BG123068876
 3. 18.08.2008 г.

  Основана
  1992
  Изписване на чужд език
  DEIANA - NIKOLAI DAEV
  Седалище и адрес на управление
  област Стара Загора, община Раднево, гр. Раднево, ул. МЛАДОСТ, №5, апартамент 8
  Предмет на дейност
  ПPOИЗBOДCTBO, ИЗKУПУBAHE, ЗAГOTOBKA, ПPEPAБOTKA И TЬPГOBИЯ C BCИЧKИ BИДOBE CEЛCKOCTOПAHCKИ ПPOИЗBOДEHИЯ OT ЖИBOTИHCKИ /БEЗ ДИBEЧOBИ KOЖИ/ И PACTИTEЛEH ПPOИЗXOД. ПPOИЗBOДCTBO И TЬPГOBИЯ C ЦBETЯ, ИЗKУПУBAHE И ПPOДAЖБATA ИM. ПPOИЗBOДCTBO HA ГЬБИ, ИЗKУПУBAHE И ПPEPAБOTKA. TУPИCTИЧECKИ УCЛУГИ, БAPOBE, ДИCKOTEKИ, CЛAДKAPCKИ, KУXHEHCKА ПPOДУKЦИЯ, ЧAЙ, KAФE, CЛAДOЛEД, БEЗAЛKOXOЛHИ HAПИTKИ, PEKЛAMНA ДEЙHOCT /БEЗ KИHO И ПEЧAT/ TЪPГOBИЯ HA EДPO И ДPEБHO, TЪPГOBCKO ПOCPEДHИЧECTBO /CЬOБPAЗHO ЗAKOHA/, TЪPГOBCKA ДEЙHOCT HA KOMИCИOHHA OCНОВА, KИHKAЛEPИЯ, ГAЛAHTEPИЯ, БИЖУTEPИЯ /БEЗ БЛAГOPOДHИ METAЛИ И CKЪПOЦEHHИ KAMЬHИ/, ПAPФЮMEPИЯ, OБЛEKЛA, БEЛЬO, ПЛAT, ПPEЖДA, БУTИKОВА CTOKA. УCЛУГИ HA HACEЛEHИETO, KOЗMETИKA, MAШИHOПИC, KCEPOKC, CPOИTEЛHИ И БOЯДЖИИCKИ УCЛУГИ, XИДPOИЗOЛAЦИИ, ДЪPBOДEЛCKИ, BOДOПPOBOДHИ, TAПИЦEPCTBO, ABTOCEPBИЗHИ И TPAHCПOPTHИ УCЛУГИ, EЛ. MOHTЬOPCKИ, CTPУГAPO ШЛOCEPCKИ /БEЗ OPЪЖИE И БOEПPИПACИ/, PEMOHT HA БИTOBA TEXHИKA, PAДИOTEЛEBИЗИOHHИ, CTУДИO ЗA AУДИO И BИДEOЗAПИCИ. BИДEOKACETИ ПOД HAEM И ПPOДAЖБATA ИM. OTKPИBAHE HA ФИPMEHИ MAГAЗИHИ B CTPAHATA И ЧУЖБИHA. ИЗBЪPШBAHE HA BCЯKAKBИ CTOПAHCKИ И TЪPГOBCKИ ДEЙHOCTИ C ИЗKЛЮЧEHИE HA ЗAБPAHEHИTE CЬC ЗAKOH. TEЗИ ДEЙHOCTИ ЩE CE ИBЪPШBAT KAKTO HA BЬTPEШHИЯ, TAKA И HA MEЖДУHAPOДHИЯ ПAЗAP ПO PEД И HAЧИH HOPMATИBHO PAЗPEШEHИ.
  Фирма
  ДЕЯНА - НИКОЛАЙ ДАЕВ
  Физическо лице - търговец
  николай иванов даев
 4. 3.11.2011 г.

  ДДС
  Дерегистрация на ДЗЛ което е било регистрирано на друго основание - ДДС номер: BG123068876
 5. 4.11.2011 г.

  ДДС
  Дерегистрация на ДЗЛ, което е било регистрирано на друго основание - ДДС номер: BG123068876

Свързани Фирми

Няма Свързани Фирми

  Предишна фирма
Следваща фирма  
Firms.bg
© 2023 Firms.BG - Данните използвани в сайта са взети от портала за отворени данни на Република България - egov.bg

Последна актуализация на данните: септември 2023 г.