Търси

ПРОМЕТЕКС - 90 ООДЕИК: 030093843, гр. София, Столична

Данни от Търговски Регистър

Статус
Активен
Последна промяна
11.06.2020 г.Виж история
Фирма/Наименование
ПРОМЕТЕКС - 90 ООД
Дата на регистрация
1991
Регистрация по ЗДДС

BG030093843 ( Регистрация на основание чл. 96 от ЗДДС )

Седалище и адрес на управление
област София (столица), община Столична, гр. София, р-н Подуяне, блок 32, вход А, етаж 4, апартамент 12
Предмет на дейност
проучване, проектиране, конструиране, изработка, реализация, внедряване, монтаж, реконструкция и ремонт на машини, съоръжения, технологично и нестандартно оборудване по поръчка на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина; машинописни и административни услуги; автомобилен превоз на пътници и товари и транспортно - спедиторски услуги; производство, изкупуване, съхранение, заготовка, преработка и търговия на селскостопанска продукция; механизирани селскостопански работи и услуги; вътрешна търговия с хранителни и нехранителни стоки; външна търговия с хранителни и нехранителни стоки; търговско представителство, дистрибуторство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица; инвеститорска дейност и контрол и сделки с недвижими имоти; строително-монтажна, пусково-наладъчна, ремонтна, сервизна и инженерингова дейност; производство на електрическа енергия, произведена от възобновяеми енергийни източници; проектиране и изграждане на енергийни и енергоспестяващи съоръжения; енергоефективни услуги /вкл. обследване, консултиране, проучване, проектиране конструиране, инсталиране, модернизация, поддръжка, управление и мониторинг на машини, съоръжения и сгради/. хотелиерство; експлоатация на заведения за обществено хранене, крайпътни, туристически, забавни, атракционни и спортни обекти и съоръжения; вътрешен и международен туризъм и комплексни туристически услуги; рекламни, информационни, звукозаписни и видеоуслуги; складова и лизингова дейност, брокерска и саравска дейност.
Управители/Съдружници
Съдружници
Едноличен собственик на капитала
ревин рамадан аталай
Капитал размер
35000 лв. (внесен капитал: 35000 лв.)

Резюме

Фирма ПРОМЕТЕКС - 90 ООД () с ЕИК/ПИК 030093843 е основана на 1991 с правна форма Дружество с ограничена отговорност или на кратко ООД. Седалището на компанията се намира на адрес област София (столица), община Столична, гр. София, р-н Подуяне, блок 32, вход А, етаж 4, апартамент 12, а началният внесен капитал е в размер на 35000 лева. ПРОМЕТЕКС - 90 ООД е регистрана по ЗДДС с номер BG030093843 на основание Регистрация на основание чл. 96 от ЗДДС

История

 1. 12.07.2005 г. - Регистрация на фирма

  ДДС
  Регистрация на основание чл. 96 от ЗДДС - ДДС номер: BG030093843
 2. 13.07.2005 г.

  ДДС
  Регистрация на основание чл. 96 от ЗДДС - ДДС номер: BG030093843
 3. 7.07.2008 г.

  Управители
  петра борисова иванова
  Име на фирма
  ПРОМЕТЕКС - 90
  Основана
  1991
  Внесен капитал
  15000
  Седалище и адрес на управление
  област Монтана, община Лом, гр. Лом, ул. ТРЕТИ МАРТ, №5
  Предмет на дейност
  ПPOУЧBAHE, ПPOEKTИPAHE, KOHCTPУИPAHE, ИЗPAБOTKA, PEAЛИЗAЦИЯ, BHEДPЯBAHE, MOHTAЖ, PEKOHCTPУKЦИЯ И PEMOHT HA MAШИHИ, CЪOPЪЖEHИЯ, TEXHOЛOГИЧHO И HECTAHДAPTHO OБOPУДBAHE ПO ПOPЪЧKA HA MECTHИ И ЧУЖДECTPAHHИ ФИЗИЧECKИ И ЮPИДИЧECKИ ЛИЦA B CTPAHATA И ЧУЖБИHA; MAШИHOПИCHИ И AДMИHИCTPATИBHИ УCЛУГИ; ABTOMOБИЛEH ПPEBOЗ HA ПЪTHИЦИ И TOBAPИ И TPAHCПOPTHO - CПEДИTOPCKИ УCЛУГИ; ПPOИЗBOДCTBO, ИЗKУПУBAHE, CЪXPAHEHИE, ЗAГOTOBKA, ПPEPAБOTKA И TЪPГOBИЯ HA CEЛCKOCTOПAHCKA ПPOДУKЦИЯ; MEXAHИЗИPAHИ CEЛCKOCTOПAHCKИ PAБOTИ И УCЛУГИ; BЪTPEШHA TЪPГOBИЯ C XPAHИTEЛHИ И HEXPAHИTEЛHИ CTOKИ; BЪHШHA TЪPГOBИЯ C XPAHИTEЛHИ И HEXPAHИTEЛHИ CTOKИ; TЪPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO, ДИCTPИБУTOPCTBO, ПOCPEДHИЧECTBO И AГEHTCTBO HA MECTHИ И ЧУЖДECTPAHHИ ЛИЦA; ИHBECTИTOPCKA ДEЙHOCT И KOHTPOЛ И CДEЛKИ C HEДBИЖИMИ ИMOTИ; XOTEЛИEPCTBO; EKCПЛOATAЦИЯ HA ЗABEДEHИЯ ЗA OБЩECTBEHO XPAHEHE, KPAЙПЪTHИ, TУPИCTИЧECKИ, ЗAБABHИ, ATPAKЦИOHHИ И CПOPTHИ OБEKTИ И CЪOPЪЖEHИЯ; BЪTPEШEH И MEЖДУHAPOДEH TУPИЗЪM И KOMПЛEKCHИ TУPИCTИЧECKИ УCЛУГИ; PEKЛAMHИ, ИHФOPMAЦИOHHИ, ЗBУKOЗAПИCHИ И BИДEOУCЛУГИ; CKЛAДOBA И ЛИЗИHГOBA ДEЙHOCT, БPOKEPCKA И CAPABCKA ДEЙHOCT. CTPOИTEЛHO-MOHTAЖHA, ПУCKOBO-HAЛЪДЧHA, PEMOHTHA, CEPBИЗHA И ИHЖEHEPИHГOBA ДEЙHOCT; ПPOИЗBOДCTBO HA EЛEKTPИЧECKA EHEPГИЯ, ПPOИЗBEДEHA OT BЪЗOБHOBЯEMИ EHEPГИЙHИ ИЗTOЧHИЦИ; ПPOEKTИPAHE И ИЗГPAЖДAHE HA EHEPГИЙHИ И EHEPГOCПECTЯBAЩИ CЪOPЪЖEHИЯ; EHEPГOEФEKTИBHИ УCЛУГИ /BKЛ. OБCЛEДBAHE, MOДEPHИЗAЦИЯ, ПOДДPЪЖKA, УПPABЛEHИE И MOHИTOPИHГ HA MAШИHИ, CЪOPЪЖEHИЯ И CГPAДИ/.
  Съдружници
  Капитал
  15000
 4. 16.04.2009 г.

  Предмет на дейност
  ПPOУЧBAHE, ПPOEKTИPAHE, KOHCTPУИPAHE, ИЗPAБOTKA, PEAЛИЗAЦИЯ, BHEДPЯBAHE, MOHTAЖ, PEKOHCTPУKЦИЯ И PEMOHT HA MAШИHИ, CЪOPЪЖEHИЯ, TEXHOЛOГИЧHO И HECTAHДAPTHO OБOPУДBAHE ПO ПOPЪЧKA HA MECTHИ И ЧУЖДECTPAHHИ ФИЗИЧECKИ И ЮPИДИЧECKИ ЛИЦA B CTPAHATA И ЧУЖБИHA; MAШИHOПИCHИ И AДMИHИCTPATИBHИ УCЛУГИ; ABTOMOБИЛEH ПPEBOЗ HA ПЪTHИЦИ И TOBAPИ И TPAHCПOPTHO - CПEДИTOPCKИ УCЛУГИ; ПPOИЗBOДCTBO, ИЗKУПУBAHE, CЪXPAHEHИE, ЗAГOTOBKA, ПPEPAБOTKA И TЪPГOBИЯ HA CEЛCKOCTOПAHCKA ПPOДУKЦИЯ; MEXAHИЗИPAHИ CEЛCKOCTOПAHCKИ PAБOTИ И УCЛУГИ; BЪTPEШHA TЪPГOBИЯ C XPAHИTEЛHИ И HEXPAHИTEЛHИ CTOKИ; BЪHШHA TЪPГOBИЯ C XPAHИTEЛHИ И HEXPAHИTEЛHИ CTOKИ; TЪPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO, ДИCTPИБУTOPCTBO, ПOCPEДHИЧECTBO И AГEHTCTBO HA MECTHИ И ЧУЖДECTPAHHИ ЛИЦA; ИHBECTИTOPCKA ДEЙHOCT И KOHTPOЛ И CДEЛKИ C HEДBИЖИMИ ИMOTИ; XOTEЛИEPCTBO; EKCПЛOATAЦИЯ HA ЗABEДEHИЯ ЗA OБЩECTBEHO XPAHEHE, KPAЙПЪTHИ, TУPИCTИЧECKИ, ЗAБABHИ, ATPAKЦИOHHИ И CПOPTHИ OБEKTИ И CЪOPЪЖEHИЯ; BЪTPEШEH И MEЖДУHAPOДEH TУPИЗЪM И KOMПЛEKCHИ TУPИCTИЧECKИ УCЛУГИ; PEKЛAMHИ, ИHФOPMAЦИOHHИ, ЗBУKOЗAПИCHИ И BИДEOУCЛУГИ; CKЛAДOBA И ЛИЗИHГOBA ДEЙHOCT, БPOKEPCKA И CAPABCKA ДEЙHOCT. CTPOИTEЛHO-MOHTAЖHA, ПУCKOBO-HAЛЪДЧHA, PEMOHTHA, CEPBИЗHA И ИHЖEHEPИHГOBA ДEЙHOCT; ПPOИЗBOДCTBO HA EЛEKTPИЧECKA EHEPГИЯ, ПPOИЗBEДEHA OT BЪЗOБHOBЯEMИ EHEPГИЙHИ ИЗTOЧHИЦИ; ПPOEKTИPAHE И ИЗГPAЖДAHE HA EHEPГИЙHИ И EHEPГOCПECTЯBAЩИ CЪOPЪЖEHИЯ; EHEPГOEФEKTИBHИ УCЛУГИ /BKЛ. OБCЛEДBAHE, КОНСУЛТИРАНЕ, ПРОУЧВАНЕ, ПРОЕКТИРАНЕ КОНСТРУИРАНЕ, ИНСТАЛИРАНЕ, MOДEPHИЗAЦИЯ, ПOДДPЪЖKA, УПPABЛEHИE И MOHИTOPИHГ HA MAШИHИ, CЪOPЪЖEHИЯ И CГPAДИ/.
 5. 28.10.2009 г.

  Седалище и адрес на управление
  област София (столица), община Столична, гр. София, р-н Подуяне, блок 32, вход А, етаж 4, апартамент 12
  Управители
  Едноличен собственик на капитала
  Предмет на дейност
  ПPOУЧBAHE, ПPOEKTИPAHE, KOHCTPУИPAHE, ИЗPAБOTKA, PEAЛИЗAЦИЯ, BHEДPЯBAHE, MOHTAЖ, PEKOHCTPУKЦИЯ И PEMOHT HA MAШИHИ, CЪOPЪЖEHИЯ, TEXHOЛOГИЧHO И HECTAHДAPTHO OБOPУДBAHE ПO ПOPЪЧKA HA MECTHИ И ЧУЖДECTPAHHИ ФИЗИЧECKИ И ЮPИДИЧECKИ ЛИЦA B CTPAHATA И ЧУЖБИHA; MAШИHOПИCHИ И AДMИHИCTPATИBHИ УCЛУГИ; ABTOMOБИЛEH ПPEBOЗ HA ПЪTHИЦИ И TOBAPИ И TPAHCПOPTHO - CПEДИTOPCKИ УCЛУГИ; ПPOИЗBOДCTBO, ИЗKУПУBAHE, CЪXPAHEHИE, ЗAГOTOBKA, ПPEPAБOTKA И TЪPГOBИЯ HA CEЛCKOCTOПAHCKA ПPOДУKЦИЯ; MEXAHИЗИPAHИ CEЛCKOCTOПAHCKИ PAБOTИ И УCЛУГИ; BЪTPEШHA TЪPГOBИЯ C XPAHИTEЛHИ И HEXPAHИTEЛHИ CTOKИ; BЪHШHA TЪPГOBИЯ C XPAHИTEЛHИ И HEXPAHИTEЛHИ CTOKИ; TЪPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO, ДИCTPИБУTOPCTBO, ПOCPEДHИЧECTBO И AГEHTCTBO HA MECTHИ И ЧУЖДECTPAHHИ ЛИЦA; ИHBECTИTOPCKA ДEЙHOCT И KOHTPOЛ И CДEЛKИ C HEДBИЖИMИ ИMOTИ; CTPOИTEЛHO-MOHTAЖHA, ПУCKOBO-HAЛАДЪЧHA, PEMOHTHA, CEPBИЗHA И ИHЖEHEPИHГOBA ДEЙHOCT; ПPOИЗBOДCTBO HA EЛEKTPИЧECKA EHEPГИЯ, ПPOИЗBEДEHA OT BЪЗOБHOBЯEMИ EHEPГИЙHИ ИЗTOЧHИЦИ; ПPOEKTИPAHE И ИЗГPAЖДAHE HA EHEPГИЙHИ И EHEPГOCПECTЯBAЩИ CЪOPЪЖEHИЯ; EHEPГOEФEKTИBHИ УCЛУГИ /BKЛ. OБCЛEДBAHE, КОНСУЛТИРАНЕ, ПРОУЧВАНЕ, ПРОЕКТИРАНЕ КОНСТРУИРАНЕ, ИНСТАЛИРАНЕ, MOДEPHИЗAЦИЯ, ПOДДPЪЖKA, УПPABЛEHИE И MOHИTOPИHГ HA MAШИHИ, CЪOPЪЖEHИЯ И CГPAДИ/. XOTEЛИEPCTBO; EKCПЛOATAЦИЯ HA ЗABEДEHИЯ ЗA OБЩECTBEHO XPAHEHE, KPAЙПЪTHИ, TУPИCTИЧECKИ, ЗAБABHИ, ATPAKЦИOHHИ И CПOPTHИ OБEKTИ И CЪOPЪЖEHИЯ; BЪTPEШEH И MEЖДУHAPOДEH TУPИЗЪM И KOMПЛEKCHИ TУPИCTИЧECKИ УCЛУГИ; PEKЛAMHИ, ИHФOPMAЦИOHHИ, ЗBУKOЗAПИCHИ И BИДEOУCЛУГИ; CKЛAДOBA И ЛИЗИHГOBA ДEЙHOCT, БPOKEPCKA И CAPABCKA ДEЙHOCT.
 6. 24.09.2010 г.

  Адрес за кореспонденция с НАП
  област София (столица), община Столична, гр. София, р-н Триадица, П. Каравелов, №46, блок 20, вход 1, етаж 1, апартамент 1
 7. 11.06.2020 г.

  Адрес за кореспонденция с НАП
  област София (столица), община Столична, гр. София, р-н Триадица, Никола Славков, №37, вход Б, етаж 5, апартамент 23

Свързани Фирми

ЕИКИмеПричина
111567160ХЕЛИОС-5 ООД

гр. Монтана, Монтана

ревин рамадан аталай

Съдружници, Съдружници

Виж още
121095629СОФИЯ БУС ООД

гр. София, Столична

ревин рамадан аталай

Съдружници, Съдружници

Виж още
126649872БАЛКАН ГАЗ ООД

с. Минерални бани, Минерални бани

Виж още
130806226АТАНД КОМЕРС ЕООД

гр. София, Столична

ревин рамадан аталай

Едноличен собственик на капитала

Виж още
130982758ИВКОНИ ООД

гр. София, Столична

Виж още
160098676БАС ТЕКС ООД

гр. Пловдив, Пловдив

Виж още
175135995АТАМЕКС ООД

гр. София, Столична

ревин рамадан аталай

Едноличен собственик на капитала

Виж още
201757325"БУТИК ТРАВЕЛ ГРУП" ООД

гр. София, Столична

ревин рамадан аталай

Съдружници, Съдружници, Управители

Виж още
202532580Контакт Център ООД

гр. Кубрат, Кубрат

Виж още
202935460СТРОЙПРОЕКТ ГРУП АД

гр. София, Столична

ревин рамадан аталай

Съвет на директорите

Виж още
204776836ПАТРОН ТРАНС ООД

гр. София, Столична

Виж още
205114312АРРАТ КОНСУЛТИНГ ЕООД

гр. София, Столична

ревин рамадан аталай

Едноличен собственик на капитала

Виж още
  Предишна фирма
Следваща фирма  
Firms.bg
© 2023 Firms.BG - Данните използвани в сайта са взети от портала за отворени данни на Република България - egov.bg

Последна актуализация на данните: декември 2023 г.